Partnerstwo publiczno prywatne

img

Nasilające się kontrole wzorów współfinansowanych ze środków UE jeszcze częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Mnogość decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – wskutek na nieobecność znajomości i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej. W pracy drobiazgowo omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest werdykt o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem czyli z naruszeniem procedur. Pisarze przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia poprzez procedura dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Mnogość uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć. W opracowaniu autorzy w szerokim zakresie skomentowali wytyczne Komisji Europejskiej wraz z zalecanymi wartościami korekty. Przedstawili dodatkowo na przykładach metody ustalenia wartości korekty finansowej metodą dyferencyjną i wskaźnikową. Dzięki artykule czytelnicy dowiedzą się, kto i na jakich zasadach może wydać decyzję o zwrocie dofinansowania. Poznają też metody ochrony prawnej przysługujące beneficjentom w postępowaniu administracyjnym, a również na drodze postępowania sądowego. Artykuł w sposób kompleksowy prezentuje tematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono między innymi takie zagadnienia, jak:- aspekt koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby wykonawcy w późniejszą realizację zamówienia publicznego, - dopuszczalność wyłączenia podwykonawstwa, - sposób dowodzenia zobowiązania do oddania zasobów, - przemiany w obszarze podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia publicznego. Artykuł uwzględnia zmiany w prawie w związku z wejściem w życie dyrektyw UE i UE oraz nowelizacją polskiego Prawa zamówień publicznych stanowiącej implementację tych dyrektyw. Prezentuje swoją drogą orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich sądów i Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowo zawiera przykładowe wzory dokumentów potwierdzających opcja wykorzystania rozlicznych zasobów osób trzecich w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  • Prawo restrukturyzacyjne  jakim sposobem Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem
  • Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją
  • wieloletnia prognoza finansowa w gminie to Zbilansowana wieloletnia prognoza finansowa w gminie to Zbilansowana
  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót
  • Ewidencja zaliczek w księgach rachunkowych Ewidencja zaliczek w księgach rachunkowych