Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy

Umowa pozycja kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia a podobnie prawami i obowiązkami stron zawiera wiele mechanizmów które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić w szerokim.

Zmowy przetargowe prawie

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawa...


Dokumentacja postępowania przetargowego

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce pracy ogłoszeń o za...

Dokumenty ofertowe zamówieniach

Praktyczny Artykuł do wszystkich rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

100 odpowiedzi zapytania

Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestnik...

Dokumenty składane zamówieniach

Artykuł ma charakter praktyczny...

Aneksowanie umów o

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawa...

Błędy procesie udzielania

Niniejsza Artykuł przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień pu...


Przewodnik po zamówieniach

Przed października zamawiający muszą uregulować swoje systemy informatyczne do nowych warunków, w jakich mają obowiązek przewodzić procedurę. Muszą podobnie zmodyfikować zapisy siwz. Wykonawcy z tych oryginalnych rozwiązań będą musieli korzystać, w takim razie im podobnie zależy na kompletnej informacji. Skorzystaj z porad udzielanych (w artykule i na DVD) przez. Artykuł o elektronizacji zamówień publicznych obejmuje pożyteczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego kluczowe założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia również okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy używać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawnych? W jakich okolicznościach można odstąpić od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne? Pisarze pracy Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce w sposób wszechstronny opisują indywidualne fazy procesu elektronizacji zamówień publicznych. Przeprowadzają czytelnika poprzez labirynt regulacji prawnych, opisując najbardziej problematyczne kwestie złączone z elektronizacją zamówień. W artykule Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce przedstawione zostały zadania związane m.in. z: podpisem elektronicznym, jego rodzajami i skutkami wykorzystywania,- tzw. okresem przejściowym elektronizacji zamówień,- zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,- regułami dokumentowania czynności w postępowaniach,- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia również wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD,- fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis.

Więcej

Generic placeholder image

Planowanie zamówień publicznych

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek jej transponowania do polskiego porządku prawnego, w jaki sposób również do porządków prawnych pozostałych państw członkowskich UE do rodzi zapotrzebowanie na opracowania przybliżające prawidłową wykładnię owych przepisów. Jednocześnie na polskim rynku wydawniczym nieobecność jest tego typu opracowań (dotychczas obowiązująca Dyrektywa WE doczekała się tylko jednego komentarza), przy najwidoczniej rosnącym zapotrzebowaniu. Prawidłowa wdrożenie kodeksów Dyrektywy UE ma istotne znaczenie na rzecz wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku Polski, która jest lub raczej może być znaczącym beneficjentem nowej perspektywy budżetowej UE na lata –. Znaczna dawka tych środków powinna być wydatkowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE i toteż też (poza aspektem czysto prawnym) przymus jej prawidłowej implementacji do prawa polskiego nabiera dodatkowego znaczenia. Rosnące zainteresowanie unijnym prawem zamówień publicznych obserwujemy m.in. wśród instytucji i organizacji biorących udział w kreowaniu oryginalnych kodeksów polskich lub w debatach odnośnie do tych przepisów (różne organizacje biznesowe), instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy unijnych i ich beneficjentów (działania przekorne z prawem europejskim grożą korektami finansowymi), jak tak jak wśród pragmatyków zajmujących się stosowaniem prawa zamówień publicznych (bardzo liczne winogrono zamawiających, wykonawców, jakim sposobem dodatkowo prawników specjalizujący się w zamówieniach publicznych). Termin ich implementacji przez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa, jakże uprzednio wspomniano, Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową WE także tzw. klasyczną WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych zmian jest w taki sposób szeroki, że wdrożenie niektórych artykułów do polskiego systemu prawnego może wymagać gruntownych przemian wiążących ustaw, rozważa się choćby uchwalenie dokładnie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Więcej

Generic placeholder image

Umowa o roboty

Poruszone i omówione w artykule zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rozlicznych metod także dotyczących wymagań odnośnie do SIWZ. W artykule zaprezentowano m.in.:- reguły opisu w zamówieniach wyłączonych spod procedur zamówień publicznych;- skrupulatne i praktyczne peryfraza poszczególnych elementów SIWZ, także obligatoryjnych jakim sposobem i fakultatywnych;- wnikliwe problemy dotyczące praktycznych aspektów składania przez wykonawców pytań do SIWZ i udzielania na nie odpowiedzi;- wskazówki na rzecz wykonawców, jakim sposobem złożyć ofertę zgodną z SIWZ, w tym ofertę równoważną;- zasobny wybór orzecznictwa KIO i trybunałów odnośnie do omawianej problematyki, przedstawione w przystępnej formie. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:- w jaki sposób zaprezentować przedmiot zamówienia na proste i te w wyższym stopniu skomplikowane dostawy, usługi lub roboty budowlane;- który sposób opisu przedmiotu zamówienia wybrać i kiedy trzeba zachować reguły równoważności;- w jakim terminie i obszarze zamawiający może wyjaśnić czyli zmienić SIWZ, a wykonawca zaskarżyć jej postanowienia;- kiedy zamawiający (beneficjent) może obawiać się nałożenia korekty finansowej. Cennym uzupełnieniem pracy są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów przedmiotu zamówienia ( gotowych wzorów) dodatkowo specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( gotowych wzorów) m.in.:- na usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości - na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek - na dostawę artykułów żywnościowych - na świadczenie usług z obszaru medycyny pracy - na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej - na obsługę bankową - na dostawę naturalnej wody źródlanej wspólnie z dzierżawą dystrybutorów - na usługi geodezyjne lub kartograficzne - na dostawę części zamiennych do samochodów - na dostawę sprzętu innymi słowy artykułów medycznych - na usługi szkoleniowe - na usługę serwisu sprzętu komputerowego - na dostawę szczepionek Artykuł ułatwi zebranie i wykończenie informacji z obszaru w największym stopniu istotnych elementów dokumentacji niezbędnej w zamówieniach publicznych, wspierając tym samym sprawne i przejrzyste funkcja każdego zamawiającego, a wykonawcom – ubieganie się o publiczny kontrakt. Główne korzyści:- ponad wzorów (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, innych dokumentów), - porady eksperta zajmującego się tematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat, - płyta CD z gotowymi do wykorzystania wzorami dokumentów w wersji edytowalnej, - liczne przykłady z praktyki, - najświeższe orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.

Więcej

Generic placeholder image

923

Pobrań

377

Użytkowników

313

Recenzji

62

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Nowelizacja KSH Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ustawa
  Nowelizacja KSH Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą.

 • foto
  Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy
  Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne również niektórych innych ustaw przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie.

 • foto
  Nowe prawo żądanie wyjawienia czyli wydania
  Nowe prawo żądanie wyjawienia czyli wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

 • foto
  Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją
  Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój,.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT –
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

 • foto
  Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca
  Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji.

 • foto
  Umowa co oznacza umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych
  Umowa - co oznacza umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby.

 • foto
  Jakie uprawnienia i obowiązki
  Jakie uprawnienia i obowiązki posiadają pracownicy ochrony fizycznej? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby.

 • foto
  Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela zarządcy
  Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy oznacza to użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy to znaczy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zwyczajowo funkcjonuje wiele firm i instytucji,.